Inteligentny dom z systemem alarmowym wykorzystuje wszelkie dost─?pne mo??liwo??ci odstraszenia w??amywaczy. Wiele osób s─?dzi, ??e bezpiecze??stwo zagwarantuj─? odpowiednio dobre zamki w drzwiach, wytrzyma??e bramy wej??ciowe i wysokie ogrodzenia. Niestety, ochrona domu przy pomocy takich rozwi─?za?? lub tylko jednego systemu zabezpieczaj─?cego jest niewystarczaj─?ca.

 

Bezpiecze??stwo to jedna z najwy??ej cenionych warto??ci w ??yciu cz??owieka. Chcemy chroni─? siebie, swoich bliskich oraz nasze mienie. Firma EPROM Tomasz Ba??kowski oferuje kompleksow─? us??ug─? w zakresie wykonywania i wdra??ania inteligentnych systemów alarmowych. Proponujemy Pa??stwu najnowsze i najlepsze systemy alarmowe na rynku, które przyczyni─? si─? do kompleksowej ochrony domu przed po??arem, w??amaniem, zalaniem. W swoim zakresie posiadamy standardowe systemy, realizowane przez szereg czujników, detektorów, kontaktronów, chroni─?cych wn─?trze domu. Zaawansowane mo??liwo??ci urz─?dze?? pozwalaj─? na eliminacje fa??szywych sygna??ów ostrzegawczych wywo??anych przez zwierz─?ta domowe czy czynniki atmosferyczne. Systemy alarmowe mog─? podzieli─? budynek na kilka stref, gdzie cz─???─? domu, w której aktualnie nie przebywamy jest aktywnie chroniona. System alarmowy mo??na zaprogramowa─? zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. W chwili wykrycia intruza na terenie naszej posesji informacja o w??amaniu mo??e dotrze─? do nas w postaci informacji wy??wietlaj─?cej si─? na telefonie, alarm mo??e by─? po??─?czony z sygna??em d??wi─?kowym, co wystraszy potencjalnych z??odziei lub cichym powiadomieniem odpowiednich s??u??b monitoruj─?cych budynek, co u??atwi ich schwytanie. Nowoczesne systemy bezpiecze??stwa daj─? równie?? mo??liwo??─? ci─?g??ego monitorowania domu. Za pomoc─? komputera, czy telefonu komórkowego mo??na na bie??─?co obserwowa─?, co dzieje si─? w naszym domu

Proponujemy Pa??stwu wiele zintegrowanych ze sob─? rozwi─?za??, które s─? ??atwe w obs??udze, umo??liwiaj─? prost─? konfiguracj─? i modyfikacj─? ustawie?? i funkcji oraz pozwalaj─? na 24h kontrol─? nad budynkiem i domem. Zapewniamy innowacyjne systemy alarmowe na rynku, które ka??dy dom uczyni─? inteligentnym, w których b─?d─? si─? czuli Pa??stwo pewnie i bezpiecznie.

 

Inteligentne instalacje sprawi─?, ??e b─?d─? Pa??stwo spokojni nie tylko o swój dobytek, ale i o w??asne bezpiecze??stwo.

Mo??liwo??─? zaprogramowania „cichego powiadomienia", które pomaga w z??apaniu sprawców na gor─?cym uczynku;

Budynek mo??e by─? podzielony na kilka stref, wi─?c w??─?czenie alarmu jest mo??liwe równie?? podczas Pa??stwa obecno??ci w domu;

Czujki ruchowe eliminuj─? wywo??anie alarmu przez obecno??─? zwierz─?t domowych;

Mo??liwo??─? powiadomienia o alarmie na Pa??stwa telefon komórkowy;

 

Eprom - Profesionalne i szybkie us??ugi monta??owe, Solidne rozwi─?zania
alarmy Bia??a Podlaska, automatyka, monitoring, systemy alarmowe, zabezpieczenia