W systemach alarmu w??amania najcz─???ciej wykorzystuje si─? pasywne czujniki podczerwienie reaguj─?ce na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach gara??owych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przewa??nie uzbrajany lub rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez u??ytkownika.

Systemy alarmowe nie s─? skomplikowane w obs??udze, a zwi─?kszaj─? bezpiecze??stwo obiektu (firma, magazyn, dom, gara?? itp.).Cz─?sto dodatkowym elementem do systemu alarmu w??amania jest

-System antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego

-Czujki po??arowe ( wykrywaj─?ce dym)

-Czujki czadu i gazu

-Czujki zalania wod─?

 

G??ówne elementy sk??adowe systemu alarmu w??amania:

- centrala alarmowa ("serce ca??ego systemu) wyposa??ona w zasilacz i akumulator

 Centrala Alarmowa Centrala Alarmowa DSC

- klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym)

Klawiatura alarmowa Satel Klawiatura alarmowa DSCManipulator DSC

- ró??nego typu czujniki i detektory

Czujnik Czujka alarmowa czujka sufitowaCzujnik alarmowy zewn─?trznyDetektor gazu

- sygnalizatory (urz─?dzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizuj─?ce zadzia??anie systemów)

 Alarm SygnalizatorSygnalizator AlarmowySygnalizatory Alarmowe

- dialer telefoniczny (przekazuje informacje na temat systemu za pomoc─? linii telefonicznej)

Dialer telefoniczny Dialer telefoniczny

- modu?? GSM (przekazuje informacje na temat systemu za pomoc─? sieci komórkowej GSM)

Modu??y GSM Powiadomienie GSM

- radiopowiadomienie (przekazuje informacje na temat systemu za pomoc─? fal radiowych)

Radiopowiadomienie Powiadomienie

- blokady (urz─?dzenia uniemo??liwiaj─?ce kradzie??, dost─?p lub ucieczk─?

Brelok Zaczep
BlokadaKontrakton

 

To s─? tylko niektóre produkty montowane przez Nasz─? firm─?.

Eprom - Profesionalne i szybkie us??ugi monta??owe, Solidne rozwi─?zania
alarmy Bia??a Podlaska, automatyka, monitoring, systemy alarmowe, zabezpieczenia